Toepasselijk recht

Op de inhoud van deze website is Frans recht van toepassing.

 

Persoonsgegevens

De bestanden met tot personen herleidbare gegevens die op deze site digitaal worden verwerkt, zijn aangemeld bij de Franse nationale commissie Geautomatiseerde gegevensverwerking en vrijheden (Commission nationale de l’informatique et des libertés, CNIL). Deze aanmelding is op 21 mei 2012 ontvangen onder nummer CNIL 1588254. Conform Franse wet 78-17 op de geautomatiseerde verwerking van gegevens en vrijheden (Loi Informatique et Libertés) van 6 januari 1978 hebt u het recht om uw gegevens in te zien, bezwaar te maken tegen vastlegging ervan en ze te wijzigen. U kunt te allen tijde van dit recht gebruikmaken. Stuur uw schriftelijke verzoek daartoe naar het volgende adres: PLAIMONT, Service Marketing, Route d’Orthez, 32400 Saint Mont, Frankrijk

 

Cookies

Tijdens uw bezoek aan deze site worden voor statistische doeleinden niet tot personen herleidbare gegevens verzameld door middel van een systeem met cookies. Dat zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee Plaimont informatie over uw bezoek aan plaimont.com kan registreren (bezochte pagina’s, datum en tijd van uw bezoek). Deze gegevens zijn in geen geval tot u herleidbaar. Zij maken het ons makkelijker om u betere toegang tot de aangeboden diensten te bieden en om deze site te verbeteren. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw webbrowser aan te passen. Voor meer informatie daarover kunt u terecht op de website (www.veiliginternetten.nl).

 

Inhoud van de site

Plaimont kan niet garanderen dat de op deze site verstrekte informatie juist, nauwkeurig, actueel of volledig is. Daarom aanvaardt Plaimont geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste of ontbrekende informatie op deze site.

 

Intellectueel eigendom

Deze site en al het daarop aanwezige materiaal (waaronder met name teksten, foto’s, video’s en merken worden verstaan) is een werk in de zin van de artikelen 112-2 en volgende van de Franse wet op het Intellectueel eigendom (Code de la Propriété Intellectuelle) en valt als zodanig onder de bepalingen van het Franse en internationale recht inzake literair en artistiek eigendom. Derhalve is elke – ook gedeeltelijke – weergave of reproductie van deze site of van het daarop aanwezige materiaal voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plaimont onrechtmatig en kan in dat geval sprake zijn van namaak waarvoor de overtreder civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. De rechten op reclamefilms alsmede de daarin opgenomen muziekwerken zijn voorbehouden aan de eigenaar van de opname van het desbetreffende werk.

 

Hypertekstkoppelingen

Met betrekking tot op deze website geplaatste hypertekstkoppelingen naar andere sites op internet aanvaardt Plaimont geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die sites of de daar geplaatste koppelingen en evenmin voor hun gebruiksvoorwaarden (met name ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens). Voor het plaatsen van eenvoudige hypertekstkoppelingen naar plaimont.com is voorafgaande toestemming van Plaimont vereist. Deeplinking of framing (weergave van een pagina in een frame van een andere website) is niet toegestaan.

 

Afwijzing van technische aansprakelijkheid

Plaimont stelt alles in het werk om de site te allen tijde bereikbaar te laten zijn. Plaimont aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor een verminderde bereikbaarheid van zijn site of verbreking van de verbinding ermee, ongeacht de oorzaak daarvan. Plaimont behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging op de site elke wijziging aan te brengen die het dienstig acht, ook indien de site daardoor tijdelijk niet bereikbaar zou zijn. Tevens kan Plaimont niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of indirecte schade, met inbegrip van onbereikbaarheid van de site, verlies, beschadiging of vernietiging van gegevens of virussen die schade aan uw computerapparatuur kunnen toebrengen, en evenmin voor de aanwezigheid van virussen op deze site. U verklaart dat de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en in goed werkende staat verkeert.

 

Uitgever van de site

Plaimont, 199 Route de Corneillan, 32400 Saint-Mont, Frankrijk

Wettelijk vertegenwoordiger: Joël Boueilh (bestuursvoorzitter)
Verantwoordelijk uitgever: Jean Aymes.

Deze site wordt gehost door Euphorie (Pau)

Realisatie Euphorie

 

Fotografie: Plaimont Producteurs, M. Carossio, B. Dugros, Y. Pendaries, P. Marcusse, S. Graminsky, P. Gourgues (Euphorie), S. François-Mulhëns (Euphorie), A. Escamilla (Unsplash)